Masterplan Schil: een nieuw gezicht voor Doetinchem

Download Masterplan Schil
klik hier (pdf, 9Mb)

De Schil is het gebied in Doetinchem dat ligt tussen het historische centrum (het Ei) en de twintigste eeuwse woonwijken. Hier krijgt de stad de komende jaren een vrijwel nieuw gezicht: veel lege terreinen rondom de binnenstad worden opnieuw ingevuld.

Het Masterplan Schil, dat de gemeenteraad in december 2007 vaststelde, bevat een samenhangend plan. Verdere uitwerking vindt per locatie plaats. Als eerste springt de woningbouw op een dozijn locaties in de Schil in het oog. Maar ook de nieuwe schouwburg Amphion, meer parkeermogelijkheden en de revitalisering van De Veentjes zijn onderdelen van het Masterplan Schil.

Via het Masterplan zoekt Doetinchem structurele verbetering voor belangrijke stedelijke elementen als wonen, groen en verkeer. Ook versteviging van het draagvlak voor zowel plaatselijke als regionale voorzieningen is een belangrijk doel. Waar mogelijk wordt aangesloten op de aanwezige sterke punten (wonen in het groen) en samengewerkt met andere (markt-)partijen.

Enkele hoofdpunten uit het Masterplan Schil:

Historie als inspiratiebron

Download de Biografie
klik hier (pdf, 188kb)

Voor het zoeken naar de juiste ingrepen in de Schil is respect voor de historische identiteit van Doetinchem een vertrekpunt. De grootte van bouwblokken is een aspect dat daarbij een rol speelt, net als de wijze van bouwen, de monumenten, de archeologie, de wordingsgeschiedenis van het Ei en een water als de Slinge.

Op cruciale plekken is de 'biografie van de stad' voor de argeloze bezoeker onleesbaar geworden. Door op gezichtsbepalende plekken historische structuren en kwaliteiten te herstellen, krijgt Doetinchem weer een herkenbaar en gewaardeerd gezicht.

Dragers voor de stad

Download Dragers voor de stad
klik hier (pdf, 224kb)

Doetinchem kent een samenhangend raamwerk van ruimtelijke en functionele dragers. Zij bepalen de structuur van de stad. Het Masterplan Schil hanteert hiervoor de term 'casco'.

Het casco bestaat uit vier lagen: cultuurhistorie, centrumvoorzieningen, bereikbaarheid en openbare ruimte. Op deze terreinen kunnen lijnen uit het verleden richtinggevend zijn voor de toekomst.

Het middeleeuwse stratenpatroon in het Ei, de stadssingel en de historische linten (de invalswegen) zijn de meest zichtbare overblijfselen uit het verleden. In deze gebieden kiest het Masterplan voor de meer behoudende koers van stadsreparatie. Het herstellen en versterken van de oorspronkelijke stedenbouwkundige kwaliteiten staat dan voorop.

Elders kiest het Masterplan voor de meer vernieuwende koers van transformatie. Nieuwe ontwikkelingen moeten echter altijd leiden tot plekgebonden oplossingen, passend binnen de Doetinchemse context.

Stadsmilieus

Download Stadsmilieus
klik hier (pdf, 198kb)

De hoofdlijnen van ontwikkelingen binnen de Schil worden uitgezet op basis van het casco en de zogeheten stadsmilieus. Elk stadsmilieu staat voor een specifiek stedelijk ruimtegebruik en karakter. Per locatie wordt bepaald welk stadsmilieu, of een combinatie daarvan, van toepassing is. Een verdere verfijning per locatie blijft mogelijk. Een overzicht.

  • Ontspannen wonen: versterking van het groene karakter van de stad met grondgebonden woningen in een ruime en groene setting.
  • Stedelijk wonen: een compact, overwegend grondgebonden woonmilieu met een nadrukkelijke oriëntatie op stedelijke voorzieningen.
  • Centrum wonen: appartementen voor starters, een- en tweepersoonshuishoudens of ouderen met een uitgesproken stedelijke oriëntatie.
  • Centrumvoorzieningen: voorzieningen ter versterking van het stadscentrum, eventueel in combinatie met het wonen op verdiepingen. Detailhandel is een mogelijkheid.
  • Monumentaal wonen en werken: een combinatie van wonen en werken langs de historische linten (invalswegen) om de toegang richting centrum opnieuw als zodanig herkenbaar te maken.
  • Kantoren: de locatie Stationspoort nabij het station
  • Nieuwe mix: stedelijke functies die vanwege hun grote maat en schaal niet passen in het stadscentrum.

Ecologie

Download Ecologie
klik hier (pdf, 124kb)

De natuur is in Doetinchem tastbaar aanwezig. De bossen zijn gemiddeld slechts drie kilometer van het centrum verwijderd. De Oude IJssel - een ecologische verbindingszone - stroomt dwars door de stad.

Het Masterplan Schil houdt nadrukkelijk rekening met flora en fauna, zoals de volop voorkomende vleermuizen. Voor een versterking van de 'groene waas' over de stad is een Drieduizend Bomen-plan opgesteld. Duizend daarvan zijn binnen de Schil gepland.

De projecten in vogelvlucht Masterplan Schil in vogelvlucht
geniet werkt woont leert zorgt